Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Στέρεψε η Κόρινθος από ελαιοχρωματιστές, κύριε Παππά μου;

 
    Η μια έκπληξη διαδέχεται την άλλη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.Μετά την ακριβώς προηγούμενη ανάρτησή μου με τις αναθέσεις εργασιών σε γνωστούς, φίλους, συν-υποψήφιους χτες πρόβαλε ακόμα μια περίεργη ανάθεση.
Συντήρηση ελαιοχρωματισμών λιμένος συνολικής αξίας 12.000 ευρώ.
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο ελαιοχρωματιστής  είναι φορολογικός κάτοικος  Περιστερίου.
Δείτε λοιπόν την απόφαση του κ.Παππά προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΕΔΩ
_________________________________________________________________________________

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της από 2/4/2014
Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει συνταχθεί
από την Αλ. Αρτοποιάδου, Χημικό Μηχανικό του Δήμου κι έχει θεωρηθεί νόμιμα από τον
Προϊστάμενο  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σπ.  Περόγαμβρο,  η  οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Εγκρίνει τις εργασίες  για τη «Συντήρηση χρωματισμών», σύμφωνα με την από 2/4/2014
Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα :
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        ΜΟΝΑΔΑ   ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ       ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εργασίες χρωματισμού                                       Αποκοπή       9.756,10               9.756,10
                                                                                                                     Σύνολο : 9.756,10
                                                                                                                    ΦΠΑ 23% : 2.243,90
                                                                                                        Συνολική Δαπάνη : 12.000,00
2. Την απ’ ευθείας ανάθεση  στον ΚΑΓΚΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  με ΑΦΜ : 105856421 Δ.Ο.Υ. Β
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έναντι αμοιβής 12.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ  των εργασιών
χρωματισμού  στους χώρους της Χ.Ζ. λιμένα Κορίνθου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με
ΚΑ  10/6262.009 με  τίτλο  «Συντήρηση  χρωματισμών  (κιγκλιδωμάτων,  φάρων,  πλωτών
προβλητών, παγκακιών κλπ)».
                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                      ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
_________________________________________________________________________________
Οι ερωτήσεις μου:
α)Γιατί δεν γίνεται ένας πρόχειρος διαγωνισμός να συμμετέχουν και άλλοι Κορίνθιοι ελαιοχρωματιστές;
β)Μέσα στην τόση ανεργία που μαστίζει τον κλαδο χρειάζεται να έρθει ελαιοχρωματιστής από το Περιστέρι;
γ) Τα υλικά της συντήρησης είναι του ΔΛΤ ή του εργολάβου;Τι εννοείτε με την "αποκοπή;
δ) Το ποσό είναι σεβαστό, όσο το ετήσιο εισόδημα ενός χαμηλόμισθου των 750 ευρώ μηνιαίως, για να το χαρίσετε  με μια απ'ευθείας ανάθεση

Πάντως πράγματι απορώ....
Αύριο θα ζητήσετε να σας ψηφίσουν.....
Το εκλογικό σώμα περιλαμβάνει και πολλούς άνεργους ελαιοχρωματιστές.
Τις άλλες σκέψεις μου τις κρατώ για τον εαυτό μου.

Με τιμή
Μάγια Φουριώτη
 με χρώματα απο το ηλιοβασίλεμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: