Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Πράξεις και Οφειλών Ρυθμίσεις

Με τον Ν.3979/2011( Φ.Ε.Κ.138 Α΄16-6-2011) ρυθμίζονται πολλά θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών
Το άρθρο 54 του Νόμου προβλέπει τη διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς δήμους.
1.Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται οι παρακάτω οφειλές προς Δήμους εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών .
Συγκεκριμένα ρυθμίζονται :
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Θέλω να ρωτήσω τα εξής:

  • Ποιές ενέργειες σε σχέση με τα παραπάνω έχει κάνει ο δήμος Κορινθίων;
  • Υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, που να ορίζει τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών και τον ορισμό δόσεων των οφειλετών;
  • 'Εχουν κληθεί οι οφειλέτες να κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους και να επωφεληθούμν των διατάξεων του νόμου;
  • Για ποιό λόγο στους οφειλέτες του δήμου, είτε έχουν προσφύγει είτε όχι ανατίθενται εργασίες και γίνονται ακόμα και απ'ευθείας αναθέσεις;
  • Για ποιο λόγο οι οφειλέτες του δήμου ήταν και υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές του2010;
  • Υπάρχει πράγματι εν ενεργεία αντιδήμαρχος που οφείλει στο δήμο κατά παράβαση του άρθρου 15 του νόμου ''Καλλικράτης'' που αναφέρει: 
Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.
4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος ή των νομικών τους προσώπων της παραγράφου 1.
           Στην όποια περίπτωση, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία (;) ή θα πρέπει να εκπέσει του αξιώματος ο αντιδήμαρχος ή θα έπρεπε να είχε ήδη εξοφλήσει την οφειλή του.
          Για δε τους προηγούμενους οφειλέτες αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους τηρήθηκε σιγή ιχθύος.
          Η απογραφή σας τα αναφέρει.Αυτήν που υπερασπισθήκατε προχτές μέχρις εσχάτων.


        

Δεν υπάρχουν σχόλια: